marec 2006, Turecko
Uplne zatmenie Slnka
1-01.jpg
1-01.jpg
1-02.jpg
1-02.jpg
1-03.jpg
1-03.jpg
1-04.jpg
1-04.jpg
1-05.jpg
1-05.jpg
1-06.jpg
1-06.jpg
1-07.jpg
1-07.jpg
1-08.jpg
1-08.jpg
1-09.jpg
1-09.jpg
1-10.jpg
1-10.jpg
1-11.jpg
1-11.jpg
1-12.jpg
1-12.jpg
2-01.jpg
2-01.jpg
2-02.jpg
2-02.jpg
2-03.jpg
2-03.jpg
2-04.jpg
2-04.jpg
3-00.jpg
3-00.jpg
3-01.jpg
3-01.jpg
3-02.jpg
3-02.jpg
3-03.jpg
3-03.jpg
3-04.jpg
3-04.jpg
3-05.jpg
3-05.jpg
3-06.jpg
3-06.jpg
3-07.jpg
3-07.jpg
3-08.jpg
3-08.jpg
3-09.jpg
3-09.jpg
3-10.jpg
3-10.jpg
3-11.jpg
3-11.jpg